ข้อมูลทั่วไป

20151107103502

              —สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ยกฐานะตำแหน่งหัวหน้าสถานี จากเดิม สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ เป็น    ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ ตาม หนังสือสั่งการ สง.ก.ตร. ที่ 0039.23/0677 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เรื่อง แจ้งมติ ก.ตร. ครั้งที่ 15/2550 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2550                 

—   สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์ ห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทด ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 100 กิโลเมตร

 โรงพักเก่า
ที่ตั้งและอาณาเขต
สภ.เทพารักษ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดต่อกับ

พื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
– ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอเทพสถิตและอำเภอบำเหน็จณรงค์ (จังหวัดชัยภูมิ)
– ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด
– ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอด่านขุนทด
– ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)

—พื้นที่ : 357.5 ตารางกิโลเมตร
—ประชากร : 23,866 คน  แยกเป็น ชาย 12,095 คน หญิง 11,771 คน
—ความหนาแน่น : 66 คน / ตารางกิโลเมตร
—แบ่งเขตการปกครอง : แบ่งออกเป็น 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน
—ที่ตั้ง : สภ.เทพารักษ์ ถนนโกรกสมอ-สำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทรศัพท์ : 044-227168-9  โทรสาร : 044-227169

แผนที่

Facebook Comments