ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ข้าราชการตรำวจ สภ.เทพารักษ์ ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558

S__2498584 S__8355867 S__16343042

Facebook Comments